Holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PLYWAJĄCYCH

Wykłady są ustalane z grupą indywidualnie . Kursy weekendowe w Wałczu w każdy
weekend.

Okres przeprowadzania kursów
Od marca do grudnia Teoria: Sala wykładowa MOSIR Wałcz ul. Chłodna 12 Praktyka: Jezioro
Raduń Wałcz ul. Chłodna 12 lub Jezioro Zamkowe wałcz ul. Nadjeziorna 1
.
Jak wygląda kurs praktyczny?
Pamiętaj Klient to nasz Pan – dostosujemy się do twojego czasu. Szanujemy czas naszych
Klientów. Dodatkowo możemy zrobić szkolenie w firmie naszego Klienta.

Kto może otrzymać licencję?
§ 12. 1. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do
uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub
licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 18. rok życia;
  2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
  3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek o licencję?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego
(Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące
dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I
TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje
Teoria
1) wiadomości ogólne o sprzęcie;
2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem
obiektu pływającego;
3) załoga jachtu holującego;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
5) przygotowanie miejsca startowego;

6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie sprzętu do holowania;
8) przygotowanie liny;
9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.

Praktyka
1) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem
obiektu pływającego;
2) załoga jachtu holującego;
3) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
4) przygotowanie miejsca startowego;
5) przygotowanie jachtu holującego;
6) przygotowanie sprzętu do holowania;
7) przygotowanie liny;

> KONTAKT Z NAMI <