Jachtowy sternik morski

JACHTOWY STERNIK MORSKI

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Pięć wykładów – proszę uważnie przeczytać powyższe szczegóły – wymagany staż morski.

Jak wygląda kurs praktyczny?

4 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach..

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia
jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin
żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek o wydanie licencji?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego
(Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące
dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I
TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

> KONTAKT Z NAMI <