Motorowodny sternik morski

MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Pięć wykładów – proszę uważnie przeczytać powyższe szczegóły – wymagany staż morski.

Jak wygląda kurs praktyczny?
4-8 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia
jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 18. rok życia;
  2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin
żeglugi;
  3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego
(Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące
dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I
TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje
Uwaga! Wymagany staż morski wypływany na morzu na jachtach motorowych lub żaglowych w
minimum dwóch rejsach w czasie 200 godzin.
Staż musi być na drukach Karta rejsu lub Opinia z rejsu. Staż jest przesyłany z wnioskiem do
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Teoria
Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego, b) wyposażenie
jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek
możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,

c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej,
wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i
meteorologicznych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych
oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz
łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f ) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem
prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym
momencie.
3) Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu
sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach III i IV.

> KONTAKT Z NAMI <