Sternik motorowodny

STERNIK MOTOROWODNY

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Wykłady są ustalane z grupą indywidualnie .
Kursy weekendowe WAŁCZ w każdy weekend. Okres przeprowadzania kursów
Od marca do grudnia Teoria: Sala wykładowa MOSIR Wałcz ul. Chłodna 12 Praktyka: Jezioro
Raduń Wałcz ul. Chłodna 12 lub Jezioro Zamkowe wałcz ul. Nadjeziorna 1

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.
Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów
motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach
morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach
motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego
(Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące
dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I
TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,

e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem
prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i
egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3) praca w charakterze członka załogi;
4) podstawowe prace bosmańskie

> KONTAKT Z NAMI <