Żeglarz jachtowy

ŻEGLARZ JACHTOWY

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Pięć wykładów. 2 godzinnych

Jak wygląda kurs praktyczny?

czas na praktykę jest ruchomy do opanowania wszystkich wymaganych umiejętności najczęściej
są to dwa weekendy lub 5 dni szkoleniowych w tygodniu( . Plus samodzielne pływania na innych
jednostkach..)

Do czego upoważnia patent żeglarza jachtowego?

Osoba posiadająca patent Żeglarz jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów :
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich.

Kto może otrzymać patent sternika?

Osoba która Ukończyła14 rok życia
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek o wydanie patentu?

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego
(Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące
dokumenty:

1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I
TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Zakres teoretyczny

1) budowa jachtów

2) teoria żeglowania

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.

4) podstawy locji,

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

7) pomoce nawigacyjne.

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem.

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Zakres praktyczny

1) Manewry pod żaglami w zakresie:

– optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
– prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz       jego
wyprzedzaniem,
– sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę,
dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm
„człowiek za burtą”.

2) Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

– kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
– umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z      innym
jachtem,
– alarm „człowiek za burtą”.

> KONTAKT Z NAMI <